Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 49,401-49,420 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 22 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055841
Mã NSX: RT1206BRE0722RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 357 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054840
Mã NSX: RT1206CRE07357KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 232 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055842
Mã NSX: RT1206BRE07232KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 357 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054841
Mã NSX: RT1206CRE07357RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055843
Mã NSX: RT1206BRE0723K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35.7 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054842
Mã NSX: RT1206CRE0735K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.7 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055844
Mã NSX: RT1206BRE0723K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35.7 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054843
Mã NSX: RT1206CRE0735R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055845
Mã NSX: RT1206BRE07240KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054844
Mã NSX: RT1206CRE07360KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055846
Mã NSX: RT1206BRE07240RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054845
Mã NSX: RT1206CRE07360RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 249 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055847
Mã NSX: RT1206BRE07249KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 365 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054846
Mã NSX: RT1206CRE07365KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.3 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055848
Mã NSX: RT1206BRE0724K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 365 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054847
Mã NSX: RT1206CRE07365RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.9 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055849
Mã NSX: RT1206BRE0724K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054848
Mã NSX: RT1206CRE0736K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055850
Mã NSX: RT1206BRE0724KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054849
Mã NSX: RT1206CRE0736KL

Số lượng / Giá