Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 49,421-49,440 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 24 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055851
Mã NSX: RT1206BRE0724RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054850
Mã NSX: RT1206CRE0736R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 255 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055852
Mã NSX: RT1206BRE07255RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054851
Mã NSX: RT1206CRE0736RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055853
Mã NSX: RT1206BRE0725K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 374 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054852
Mã NSX: RT1206CRE07374RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.1 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055854
Mã NSX: RT1206BRE0726K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054853
Mã NSX: RT1206CRE0737K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.7 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055855
Mã NSX: RT1206BRE0726K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054854
Mã NSX: RT1206CRE0737R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.7 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055856
Mã NSX: RT1206BRE0726R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054855
Mã NSX: RT1206CRE07383KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055857
Mã NSX: RT1206BRE07270KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054856
Mã NSX: RT1206CRE07383RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055858
Mã NSX: RT1206BRE07270RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054857
Mã NSX: RT1206CRE0738K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27.4 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055859
Mã NSX: RT1206BRE0727K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054858
Mã NSX: RT1206CRE0738R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055860
Mã NSX: RT1206BRE0727KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054859
Mã NSX: RT1206CRE07390RL

Số lượng / Giá