Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 49,461-49,480 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.21 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055871
Mã NSX: RT1206BRE072K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.32 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054870
Mã NSX: RT1206CRE073K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.26 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055872
Mã NSX: RT1206BRE072K26L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054871
Mã NSX: RT1206CRE073K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055873
Mã NSX: RT1206BRE072K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.48 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054872
Mã NSX: RT1206CRE073K48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.32 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055874
Mã NSX: RT1206BRE072K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.4 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054873
Mã NSX: RT1206CRE073K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.37 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055875
Mã NSX: RT1206BRE072K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.57 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054874
Mã NSX: RT1206CRE073K57L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.49 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055876
Mã NSX: RT1206BRE072K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.65 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054875
Mã NSX: RT1206CRE073K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055877
Mã NSX: RT1206BRE072K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054876
Mã NSX: RT1206CRE073K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.67 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055878
Mã NSX: RT1206BRE072K67L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.74 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054877
Mã NSX: RT1206CRE073K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.74 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055879
Mã NSX: RT1206BRE072K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.83 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054878
Mã NSX: RT1206CRE073K83L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055880
Mã NSX: RT1206BRE072K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.92 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054879
Mã NSX: RT1206CRE073K92L

Số lượng / Giá