Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 4,941-4,960 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 28 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006752
Mã NSX: AT0402DRE0728RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 294 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006753
Mã NSX: AT0402DRE07294RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 29.4 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006754
Mã NSX: AT0402DRE0729R4L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 2.05 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006755
Mã NSX: AT0402DRE072K05L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 2.15 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006756
Mã NSX: AT0402DRE072K15L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 2.1 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006757
Mã NSX: AT0402DRE072K1L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 2.21 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006758
Mã NSX: AT0402DRE072K21L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 2.26 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006759
Mã NSX: AT0402DRE072K26L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 2.2 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006760
Mã NSX: AT0402DRE072K2L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 2.32 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006761
Mã NSX: AT0402DRE072K32L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 2.37 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006762
Mã NSX: AT0402DRE072K37L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 2.43 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006763
Mã NSX: AT0402DRE072K43L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 2.49 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006764
Mã NSX: AT0402DRE072K49L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 2.4 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006765
Mã NSX: AT0402DRE072K4L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 2.55 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006766
Mã NSX: AT0402DRE072K55L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 2.61 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006767
Mã NSX: AT0402DRE072K61L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 2.67 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006768
Mã NSX: AT0402DRE072K67L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 2.71 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006769
Mã NSX: AT0402DRE072K71L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 2.74 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006770
Mã NSX: AT0402DRE072K74L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 2.87 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006771
Mã NSX: AT0402DRE072K87L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514