Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 4,981-5,000 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 33.2 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006792
Mã NSX: AT0402DRE0733R2L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 33 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006793
Mã NSX: AT0402DRE0733RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 340 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006794
Mã NSX: AT0402DRE07340RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 348 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006795
Mã NSX: AT0402DRE07348RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 34.8 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006796
Mã NSX: AT0402DRE0734K8L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 34 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006797
Mã NSX: AT0402DRE0734KL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 34.8 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006798
Mã NSX: AT0402DRE0734R8L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 34 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006799
Mã NSX: AT0402DRE0734RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 357 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006800
Mã NSX: AT0402DRE07357RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 35.7 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006801
Mã NSX: AT0402DRE0735K7L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 35.7 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006802
Mã NSX: AT0402DRE0735R7L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 360 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006803
Mã NSX: AT0402DRE07360RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 365 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006804
Mã NSX: AT0402DRE07365RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 36.5 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006805
Mã NSX: AT0402DRE0736K5L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 36 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006806
Mã NSX: AT0402DRE0736KL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 36.5 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006807
Mã NSX: AT0402DRE0736R5L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 36 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006808
Mã NSX: AT0402DRE0736RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 374 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006809
Mã NSX: AT0402DRE07374RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 37.4 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006810
Mã NSX: AT0402DRE0737K4L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 37.4 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006811
Mã NSX: AT0402DRE0737R4L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514