Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 49,981-50,000 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 191 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056131
Mã NSX: RT1206CRD07191RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28.7 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055130
Mã NSX: RT1206CRD0728K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056132
Mã NSX: RT1206CRD07196KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055131
Mã NSX: RT1206CRD0728KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056133
Mã NSX: RT1206CRD07196RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055132
Mã NSX: RT1206CRD0728RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056134
Mã NSX: RT1206CRD0719K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055133
Mã NSX: RT1206CRD072K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056135
Mã NSX: RT1206CRD0719K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.37 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055134
Mã NSX: RT1206CRD072K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056136
Mã NSX: RT1206CRD0719R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.87 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055135
Mã NSX: RT1206CRD072K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056137
Mã NSX: RT1206CRD0719R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.8 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055136
Mã NSX: RT1206CRD072K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.02 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056138
Mã NSX: RT1206CRD071K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055137
Mã NSX: RT1206CRD072KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.05 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056139
Mã NSX: RT1206CRD071K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055138
Mã NSX: RT1206CRD07300KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.07 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056140
Mã NSX: RT1206CRD071K07L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055139
Mã NSX: RT1206CRD0730R1L

Số lượng / Giá