Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 50,001-50,020 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 1.13 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056141
Mã NSX: RT1206CRD071K13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055140
Mã NSX: RT1206CRD0731K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055141
Mã NSX: RT1206CRD07330KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.15 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056142
Mã NSX: RT1206CRD071K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056143
Mã NSX: RT1206CRD071K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.21 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056144
Mã NSX: RT1206CRD071K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.24 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056145
Mã NSX: RT1206CRD071K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057142
Mã NSX: AT1206CRD0756RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.27 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056146
Mã NSX: RT1206CRD071K27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057143
Mã NSX: AT1206CRD075K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056147
Mã NSX: RT1206CRD071K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057144
Mã NSX: AT1206CRD075K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.33 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056148
Mã NSX: RT1206CRD071K33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057145
Mã NSX: AT1206CRD07620KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.37 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056149
Mã NSX: RT1206CRD071K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057146
Mã NSX: AT1206CRD07620RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056150
Mã NSX: RT1206CRD071K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057147
Mã NSX: AT1206CRD0762KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.43 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056151
Mã NSX: RT1206CRD071K43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057148
Mã NSX: AT1206CRD0762RL

Số lượng / Giá