Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 50,161-50,180 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 280 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056222
Mã NSX: RT1206CRD07280RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057219
Mã NSX: RT1206BRE07169KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 287 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056223
Mã NSX: RT1206CRD07287RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057220
Mã NSX: RT1206BRE07169RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28.7 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056224
Mã NSX: RT1206CRD0728R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057221
Mã NSX: RT1206BRE0716K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 294 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056225
Mã NSX: RT1206CRD07294KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057222
Mã NSX: RT1206BRE0716R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 294 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056226
Mã NSX: RT1206CRD07294RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057223
Mã NSX: RT1206BRE0716R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 29.4 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056227
Mã NSX: RT1206CRD0729K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057224
Mã NSX: RT1206BRE0716R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 29.4 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056228
Mã NSX: RT1206CRD0729R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057225
Mã NSX: RT1206BRE0716RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.05 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056229
Mã NSX: RT1206CRD072K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057226
Mã NSX: RT1206BRE07174KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.15 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056230
Mã NSX: RT1206CRD072K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057227
Mã NSX: RT1206BRE07174RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.1 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056231
Mã NSX: RT1206CRD072K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057228
Mã NSX: RT1206BRE07178KL

Số lượng / Giá