Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 5,001-5,020 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 383 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006812
Mã NSX: AT0402DRE07383RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 38.3 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006813
Mã NSX: AT0402DRE0738K3L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 38.3 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006814
Mã NSX: AT0402DRE0738R3L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 390 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006815
Mã NSX: AT0402DRE07390RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 392 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006816
Mã NSX: AT0402DRE07392RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 39.2 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006817
Mã NSX: AT0402DRE0739K2L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 39 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006818
Mã NSX: AT0402DRE0739KL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 39.2 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006819
Mã NSX: AT0402DRE0739R2L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 39 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006820
Mã NSX: AT0402DRE0739RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 3.01 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006821
Mã NSX: AT0402DRE073K01L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 3.09 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006822
Mã NSX: AT0402DRE073K09L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 3.24 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006823
Mã NSX: AT0402DRE073K24L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 3.32 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006824
Mã NSX: AT0402DRE073K32L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 3.3 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006825
Mã NSX: AT0402DRE073K3L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 3.48 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006826
Mã NSX: AT0402DRE073K48L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 3.4 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006827
Mã NSX: AT0402DRE073K4L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 3.57 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006828
Mã NSX: AT0402DRE073K57L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 3.65 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006829
Mã NSX: AT0402DRE073K65L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 3.74 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006830
Mã NSX: AT0402DRE073K74L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 3.9 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006831
Mã NSX: AT0402DRE073K9L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514