Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 50,221-50,240 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 30.9 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056252
Mã NSX: RT1206CRD0730R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.27 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057249
Mã NSX: RT1206BRE071K27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056253
Mã NSX: RT1206CRD0730RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.33 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057250
Mã NSX: RT1206BRE071K33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 316 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056254
Mã NSX: RT1206CRD07316KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.4 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057251
Mã NSX: RT1206BRE071K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 316 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056255
Mã NSX: RT1206CRD07316RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.58 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057252
Mã NSX: RT1206BRE071K58L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056256
Mã NSX: RT1206CRD0731R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.62 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057253
Mã NSX: RT1206BRE071K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056257
Mã NSX: RT1206CRD07324KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.69 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057254
Mã NSX: RT1206BRE071K69L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056258
Mã NSX: RT1206CRD07324RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.74 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057255
Mã NSX: RT1206BRE071K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056259
Mã NSX: RT1206CRD0732K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.78 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057256
Mã NSX: RT1206BRE071K78L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056260
Mã NSX: RT1206CRD0732R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.82 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057257
Mã NSX: RT1206BRE071K82L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056261
Mã NSX: RT1206CRD07330RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.87 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057258
Mã NSX: RT1206BRE071K87L

Số lượng / Giá