Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 50,281-50,300 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 383 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056282
Mã NSX: RT1206CRD07383RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 243 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057279
Mã NSX: RT1206BRE07243RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056283
Mã NSX: RT1206CRD0738K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.3 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057280
Mã NSX: RT1206BRE0724R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056284
Mã NSX: RT1206CRD0738R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.9 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057281
Mã NSX: RT1206BRE0724R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056285
Mã NSX: RT1206CRD07390KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 255 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057282
Mã NSX: RT1206BRE07255KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056286
Mã NSX: RT1206CRD07390RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057283
Mã NSX: RT1206BRE0725R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056287
Mã NSX: RT1206CRD07392KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057284
Mã NSX: RT1206BRE07261KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056288
Mã NSX: RT1206CRD07392RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057285
Mã NSX: RT1206BRE07261RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056289
Mã NSX: RT1206CRD0739K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 267 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057286
Mã NSX: RT1206BRE07267KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056290
Mã NSX: RT1206CRD0739KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 267 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057287
Mã NSX: RT1206BRE07267RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056291
Mã NSX: RT1206CRD0739R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.1 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057288
Mã NSX: RT1206BRE0726R1L

Số lượng / Giá