Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 50,301-50,320 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 39 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056292
Mã NSX: RT1206CRD0739RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 274 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057289
Mã NSX: RT1206BRE07274KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.09 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056293
Mã NSX: RT1206CRD073K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 274 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057290
Mã NSX: RT1206BRE07274RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.16 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056294
Mã NSX: RT1206CRD073K16L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27.4 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057291
Mã NSX: RT1206BRE0727R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.24 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056295
Mã NSX: RT1206CRD073K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 280 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057292
Mã NSX: RT1206BRE07280KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.32 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056296
Mã NSX: RT1206CRD073K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 280 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057293
Mã NSX: RT1206BRE07280RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056297
Mã NSX: RT1206CRD073K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 287 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057294
Mã NSX: RT1206BRE07287KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.48 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056298
Mã NSX: RT1206CRD073K48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057295
Mã NSX: RT1206BRE0728KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.4 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056299
Mã NSX: RT1206CRD073K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 294 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057296
Mã NSX: RT1206BRE07294KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.57 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056300
Mã NSX: RT1206CRD073K57L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 29.4 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057297
Mã NSX: RT1206BRE0729R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056301
Mã NSX: RT1206CRD073K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.43 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057298
Mã NSX: RT1206BRE072K43L

Số lượng / Giá