Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 50,381-50,400 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 464 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056332
Mã NSX: RT1206CRD07464RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057329
Mã NSX: RT1206BRE07383RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056333
Mã NSX: RT1206CRD0746K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057330
Mã NSX: RT1206BRE0738R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056334
Mã NSX: RT1206CRD0746R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057331
Mã NSX: RT1206BRE0739R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056335
Mã NSX: RT1206CRD07470KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057332
Mã NSX: RT1206BRE0739RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056336
Mã NSX: RT1206CRD07470RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.09 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057333
Mã NSX: RT1206BRE073K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056337
Mã NSX: RT1206CRD07475KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.24 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057334
Mã NSX: RT1206BRE073K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056338
Mã NSX: RT1206CRD07475RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.48 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057335
Mã NSX: RT1206BRE073K48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056339
Mã NSX: RT1206CRD0747K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.4 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057336
Mã NSX: RT1206BRE073K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056340
Mã NSX: RT1206CRD0747KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.57 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057337
Mã NSX: RT1206BRE073K57L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056341
Mã NSX: RT1206CRD0747R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.65 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057338
Mã NSX: RT1206BRE073K65L

Số lượng / Giá