Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 50,721-50,740 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.43 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057499
Mã NSX: RT1206CRD072R43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056502
Mã NSX: RT1206CRC07102RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.49 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057500
Mã NSX: RT1206CRD072R49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 105 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056503
Mã NSX: RT1206CRC07105KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057501
Mã NSX: RT1206CRD072R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 105 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056504
Mã NSX: RT1206CRC07105RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.55 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057502
Mã NSX: RT1206CRD072R55L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 107 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056505
Mã NSX: RT1206CRC07107KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.61 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057503
Mã NSX: RT1206CRD072R61L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 107 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056506
Mã NSX: RT1206CRC07107RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.67 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057504
Mã NSX: RT1206CRD072R67L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.2 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056507
Mã NSX: RT1206CRC0710K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.74 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057505
Mã NSX: RT1206CRD072R74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.5 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056508
Mã NSX: RT1206CRC0710K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057506
Mã NSX: RT1206CRD072R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.7 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056509
Mã NSX: RT1206CRC0710K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.87 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057507
Mã NSX: RT1206CRD072R87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056510
Mã NSX: RT1206CRC0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.8 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057508
Mã NSX: RT1206CRD072R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.2 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056511
Mã NSX: RT1206CRC0710R2L

Số lượng / Giá