Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 50,741-50,760 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.94 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057509
Mã NSX: RT1206CRD072R94L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.5 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056512
Mã NSX: RT1206CRC0710R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.01 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057510
Mã NSX: RT1206CRD073R01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.7 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056513
Mã NSX: RT1206CRC0710R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.09 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057511
Mã NSX: RT1206CRD073R09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056514
Mã NSX: RT1206CRC07110KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.16 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057512
Mã NSX: RT1206CRD073R16L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056515
Mã NSX: RT1206CRC07110RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.24 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057513
Mã NSX: RT1206CRD073R24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 113 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056516
Mã NSX: RT1206CRC07113KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.32 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057514
Mã NSX: RT1206CRD073R32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 113 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056517
Mã NSX: RT1206CRC07113RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057515
Mã NSX: RT1206CRD073R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 115 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056518
Mã NSX: RT1206CRC07115KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.48 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057516
Mã NSX: RT1206CRD073R48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 115 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056519
Mã NSX: RT1206CRC07115RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.4 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057517
Mã NSX: RT1206CRD073R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 118 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056520
Mã NSX: RT1206CRC07118KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.57 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057518
Mã NSX: RT1206CRD073R57L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 118 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056521
Mã NSX: RT1206CRC07118RL

Số lượng / Giá