Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 5,061-5,080 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 4.3 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006872
Mã NSX: AT0402DRE074K3L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 4.42 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006873
Mã NSX: AT0402DRE074K42L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 4.48 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006874
Mã NSX: AT0402DRE074K48L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 4.53 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006875
Mã NSX: AT0402DRE074K53L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 4.87 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006876
Mã NSX: AT0402DRE074K87L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 4.99 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006877
Mã NSX: AT0402DRE074K99L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 510 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006878
Mã NSX: AT0402DRE07510RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 511 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006879
Mã NSX: AT0402DRE07511RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 51 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006880
Mã NSX: AT0402DRE0751KL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 51.1 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006881
Mã NSX: AT0402DRE0751R1L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 51 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006882
Mã NSX: AT0402DRE0751RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 523 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006883
Mã NSX: AT0402DRE07523RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 52.3 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006884
Mã NSX: AT0402DRE0752K3L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 52.3 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006885
Mã NSX: AT0402DRE0752R3L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 536 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006886
Mã NSX: AT0402DRE07536RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 53.6 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006887
Mã NSX: AT0402DRE0753K6L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 53.6 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006888
Mã NSX: AT0402DRE0753R6L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 549 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006889
Mã NSX: AT0402DRE07549RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 54.9 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006890
Mã NSX: AT0402DRE0754K9L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 54.9 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006891
Mã NSX: AT0402DRE0754R9L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514