Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 50,781-50,800 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 4.32 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057529
Mã NSX: RT1206CRD074R32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 121 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056532
Mã NSX: RT1206CRC07121KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057530
Mã NSX: RT1206CRD074R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 121 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056533
Mã NSX: RT1206CRC07121RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.53 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057531
Mã NSX: RT1206CRD074R53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 124 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056534
Mã NSX: RT1206CRC07124KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.64 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057532
Mã NSX: RT1206CRD074R64L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 124 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056535
Mã NSX: RT1206CRC07124RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.75 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057533
Mã NSX: RT1206CRD074R75L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 127 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056536
Mã NSX: RT1206CRC07127KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057534
Mã NSX: RT1206CRD074R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 127 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056537
Mã NSX: RT1206CRC07127RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.87 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057535
Mã NSX: RT1206CRD074R87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056538
Mã NSX: RT1206CRC0712K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.99 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057536
Mã NSX: RT1206CRD074R99L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056539
Mã NSX: RT1206CRC0712K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057537
Mã NSX: AT1206BRD07100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056540
Mã NSX: RT1206CRC0712K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057538
Mã NSX: AT1206BRD07102KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.9 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056541
Mã NSX: RT1206CRC0712K9L

Số lượng / Giá