Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 5,081-5,100 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 560 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006892
Mã NSX: AT0402DRE07560RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 562 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006893
Mã NSX: AT0402DRE07562RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 56.2 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006894
Mã NSX: AT0402DRE0756K2L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 56 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006895
Mã NSX: AT0402DRE0756KL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 56.2 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006896
Mã NSX: AT0402DRE0756R2L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 56 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006897
Mã NSX: AT0402DRE0756RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 576 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006898
Mã NSX: AT0402DRE07576RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 57.6 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006899
Mã NSX: AT0402DRE0757K6L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 57.6 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006900
Mã NSX: AT0402DRE0757R6L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 590 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006901
Mã NSX: AT0402DRE07590RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 59 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006902
Mã NSX: AT0402DRE0759KL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 59 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006903
Mã NSX: AT0402DRE0759RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 5.11 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006904
Mã NSX: AT0402DRE075K11L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 5.1 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006905
Mã NSX: AT0402DRE075K1L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 5.23 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006906
Mã NSX: AT0402DRE075K23L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 5.36 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006907
Mã NSX: AT0402DRE075K36L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 5.6 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006908
Mã NSX: AT0402DRE075K6L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 5.9 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006909
Mã NSX: AT0402DRE075K9L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 604 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006910
Mã NSX: AT0402DRE07604RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 60.4 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006911
Mã NSX: AT0402DRE0760K4L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514