Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 50,981-51,000 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 174 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057629
Mã NSX: AT1206BRD07174RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.18 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056632
Mã NSX: RT1206CRC071K18L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057630
Mã NSX: AT1206BRD07178KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056633
Mã NSX: RT1206CRC071K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057631
Mã NSX: AT1206BRD07178RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.21 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056634
Mã NSX: RT1206CRC071K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057632
Mã NSX: AT1206BRD0717K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.24 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056635
Mã NSX: RT1206CRC071K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057633
Mã NSX: AT1206BRD0717K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.27 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056636
Mã NSX: RT1206CRC071K27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057634
Mã NSX: AT1206BRD0717R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056637
Mã NSX: RT1206CRC071K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057635
Mã NSX: AT1206BRD0717R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.33 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056638
Mã NSX: RT1206CRC071K33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057636
Mã NSX: AT1206BRD07182KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.37 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056639
Mã NSX: RT1206CRC071K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057637
Mã NSX: AT1206BRD07182RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056640
Mã NSX: RT1206CRC071K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057638
Mã NSX: AT1206BRD07187KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.43 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056641
Mã NSX: RT1206CRC071K43L

Số lượng / Giá