Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 51,321-51,340 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 365 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057799
Mã NSX: AT1206BRD07365KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056802
Mã NSX: RT1206CRC07360RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 365 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057800
Mã NSX: AT1206BRD07365RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 365 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056803
Mã NSX: RT1206CRC07365KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057801
Mã NSX: AT1206BRD0736K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 365 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056804
Mã NSX: RT1206CRC07365RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057802
Mã NSX: AT1206BRD0736R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056805
Mã NSX: RT1206CRC0736K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 374 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057803
Mã NSX: AT1206BRD07374KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056806
Mã NSX: RT1206CRC0736KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 374 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057804
Mã NSX: AT1206BRD07374RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056807
Mã NSX: RT1206CRC0736R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057805
Mã NSX: AT1206BRD0737K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056808
Mã NSX: RT1206CRC0736RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057806
Mã NSX: AT1206BRD0737R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 374 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056809
Mã NSX: RT1206CRC07374KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057807
Mã NSX: AT1206BRD07383KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 374 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056810
Mã NSX: RT1206CRC07374RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057808
Mã NSX: AT1206BRD07383RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056811
Mã NSX: RT1206CRC0737K4L

Số lượng / Giá