Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 51,361-51,380 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 442 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057819
Mã NSX: AT1206BRD07442RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056822
Mã NSX: RT1206CRC0739KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 44.2 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057820
Mã NSX: AT1206BRD0744K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056823
Mã NSX: RT1206CRC0739R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 44.2 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057821
Mã NSX: AT1206BRD0744R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056824
Mã NSX: RT1206CRC0739RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 453 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057822
Mã NSX: AT1206BRD07453KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.01 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056825
Mã NSX: RT1206CRC073K01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 453 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057823
Mã NSX: AT1206BRD07453RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.09 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056826
Mã NSX: RT1206CRC073K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057824
Mã NSX: AT1206BRD0745K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.16 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056827
Mã NSX: RT1206CRC073K16L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057825
Mã NSX: AT1206BRD0745R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.24 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056828
Mã NSX: RT1206CRC073K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057826
Mã NSX: AT1206BRD07464KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.32 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056829
Mã NSX: RT1206CRC073K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057827
Mã NSX: AT1206BRD07464RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056830
Mã NSX: RT1206CRC073K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057828
Mã NSX: AT1206BRD0746K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.48 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056831
Mã NSX: RT1206CRC073K48L

Số lượng / Giá