Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 5,121-5,140 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 68.1 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006932
Mã NSX: AT0402DRE0768R1L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 68 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006933
Mã NSX: AT0402DRE0768RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 698 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006934
Mã NSX: AT0402DRE07698RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 69.8 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006935
Mã NSX: AT0402DRE0769R8L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 6.04 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006936
Mã NSX: AT0402DRE076K04L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 6.19 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006937
Mã NSX: AT0402DRE076K19L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 6.2 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006938
Mã NSX: AT0402DRE076K2L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 6.34 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006939
Mã NSX: AT0402DRE076K34L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 6.65 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006940
Mã NSX: AT0402DRE076K65L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 6.81 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006941
Mã NSX: AT0402DRE076K81L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 6.8 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006942
Mã NSX: AT0402DRE076K8L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 6.98 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006943
Mã NSX: AT0402DRE076K98L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 715 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006944
Mã NSX: AT0402DRE07715RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 71.5 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006945
Mã NSX: AT0402DRE0771K5L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 71.5 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006946
Mã NSX: AT0402DRE0771R5L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 732 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006947
Mã NSX: AT0402DRE07732RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 73.2 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006948
Mã NSX: AT0402DRE0773K2L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 73.2 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006949
Mã NSX: AT0402DRE0773R2L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 750 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006950
Mã NSX: AT0402DRE07750RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 768 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006951
Mã NSX: AT0402DRE07768RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514